XLI Sesja Rady Miejskiej w Siedliszczu - zaplanowana na dzień 11 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)  z w o ł u j ę  XLI sesję siódmej kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu z następującym porządkiem obrad:

1 .Otwarcie i uchwalenie porządku obrad sesji Rady Miejskiej.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3 . Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze, << Projekt
  • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Bezek w gminie Siedliszcze, << Projekt
  • przyjęcia zadania Powiatu Chełmskiego zarządzania drogą powiatową Nr 1809L, << Projekt
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie gminy Siedliszcze, << Projekt
  • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siedliszcze, << Projekt
  • zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych, << Projekt
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. << Projekt

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

5. Zapytania, wolne wnioski oraz dyskusja.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja  odbędzie  się  w  dniu  11  października  2018 r.  (czwartek)  o  godz. 12.00 w  Sali  posiedzeń  Urzędu  Miejskiego  w  Siedliszczu.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Wiesław Prażnowski

Data publikacji
2018.10.08 14:11:20
Data zmiany
2018-10-10 14:16:32
Opublikował
Rafał Przybylski
Zmienił
Rafał Przybylski
Udostępnił
Rafał Przybylski
Ilość zmian
3
Autor
Rafał Przybylski
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
66